Madde 1- Derneğin Adı ve merkezi: Derneğin adı ”DİSLEKSİ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DERNEĞİ”dir

Derneğin merkezi Ankara’dır. İhtiyaç oldukça Yurtiçi veya Yurtdışında Şube ya da Temsilcilik açar.

Madde 2- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı;

Dernek;

Toplumda yüksek oranda ve yaygın olarak görülen Öğrenme Güçlüğü çeken bireylerin gelişimsel olarak yaşam boyu çaresizce katlandıkları bir sorun olan ve ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ adı altında çeşitli gruplandırılmaları yapılan “DİS GRUBU” olarakta adlandırılan bu olguyla mücadele etmek, ülkemizde halen eğitim sürecinde olan pek çok disleksili çocuk- aile ve öğretmenlere yasal hakları hakkında bilinç oluşturmak, ekonomik, sosyal ve akademik anlamda yalnızlık çeken bu bireylere destek olmak,

Toplumda disleksi/Öğrenme güçlüğü hakkında bilinç oluşturmak, disleksi sorunları ve disleksili bireylere yaklaşım, sorunlarının çözümü hakkında yazılı-görsel ve işitsel tanıtıcı spot, makale, ilanlar hazırlamak/hazırlatmak, Üniversiteler, Uzman kişiler veya kamu kurum/kuruluşları ya da özel/özerk kuruluşlar ile STK’lar veya Yerli ya da Uluslar arası firmalarla ortaklaşa ve bilimsel verilerle çalışmalar yapmak, bunları kendi organlarında veya medya araçları yada basın kuruluşlarında yayınlamak/yayımlatmak. İlgili kamu kurum/kuruluşları veya özel ya da tüzel kişi veya kuruluşlarla ortak çalışmalar, yayım ya da yayınlar yapmak, sesli görüntülü veya yazılı ürünler üretmek,

Disleksili bireyleri her türlü platformda temsil etmek, onlar adına hareket etmek, onlardan gelen öneri ve şikayetleri ilgili kuruluşa iletmek, şikayetlerin takipçisi olmak, kamuoyu ve yasal haklar çerçevesinde eylemler yapmak, bildiri yayınlamak, Disleksili bireyler adına yurtiçi ve yurtdışında ilgili kuruluşlarla dernek çatısı altında örgütlenmek ve/veya onlarla işbirliği yapmak, ortak şura, kongre, sempozyum, seminer, panel, konferans, toplantı, çalıştay, gezi, piknik, konser, balo, kermesler yapmak, standlar açmak/açtırmak, konu ile alakalı dergi, gazete çıkarmak yada çıkarttırmak, disleksili birey yada çocuklara eğitim, sağlık, sosyal konularda hizmet vermek amacıyla kurulmuş yada kurulacak bağımsız firma/kurum/kuruluşlara belirlenecek ayni veya mali katkı/ücret karşılığı belirli süre, koşul ve sınırları kapsayan anlaşmalarla marka/isim hakkını kullandırma (franchising modeli)

Disleksili bireylerin yaşam standartlarını geliştirici ürün ya da ürünlerle, eğitim ve/veya okul açmak, ya da ders alet-edevat veya yardımcı veya ana ders kitapları üretmek, yapmak/yaptırmak, bunları satmak/kiralamak veya amaçları doğrultusunda kullanmak,

Okul yada Eğitim veya Dinlenme tesisleri yapmak/yaptırmak, satın almak yada kiralamak, buralarda dernek amaç ve çalışmaları ile ilgili iş veya işler yapmak, bunları satmak yada kiraya vermek, etüd, yazokulu, rehabilitasyon merkezi, spor kulübü, kültür, düşünce, sanat kulübü yada kurs merkezleri açmak. İlgili kurum ya da kuruluşlarla ortak ya da tek başına sertifika verebilecek eğitimler vermek, Tanılamalar yapmak, bunlarla ilgili merkezler açmak,

Çıkmış ya da çıkacak olan tüm yasa, yönetmelik, genelge veya taslak çalışmalarında Disleksili bireyler adına hareket etmek, onlar adına onları temsil etmek görüş, öneri sunmak, bu çalışmaları sonuçlanana kadar takip etmek, Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gerek Bakanlık ve birimleri gerekse de yurtiçi veya yurtdışı organizasyonlarda lobi çalışmalarında bulunmak, bu çalışmalar hakkında bireyleri aydınlatmak, davalar açmak, bunları sonuçlandırmak ve ilgili kişi-kurum ya da kuruluş ve/veya özel-Tüzel kişiler ile Üniversiteler veya STK’lar ile paylaşmak, Yurtiçi ve Yurtdışında faaliyet gösteren Kamu ya da STK, Fakülte/üniversite veya tüzel kişilerle ile faaliyet alanlarına giren konularda burs, kurs, yurt ve stajyerlik veya iş hizmetleri vermek,

Dikkat dağınıklığı veya Öğrenme güçlüğü çeken ve/veya “DİS GRUBU” adı altında toplanan ve kendi içinde çeşitli gruplara ayrılan DİSLEKSİ, DİSGRAFİ ve DİSKALKULİ adları verilen ve tıp alanında tanılanıp eğitim hayatında yeni yeni fark edilen bu olguyu yaşayan insanlara bu durumla mücadele yöntemlerini, topluma da bilinilirlik ve farkındalık yaratma amacıyla akademik, görsel, işitsel her türlü mecradan yardımcı olma amacını taşır.

Madde 3- DERNEK AMACINI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma/çalışma/yayın/yayım/ürünler yapmak/yaptırmak,

2-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 3-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

4-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

5-Tüzük amaçlarının gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, kiralamak, işletmek/işlettirmek,

6- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel yada dinlenme tesisleri kurmak, çalıştırmak, işletmek yada işlettirmek, kiralamak ve/veya bunları tefriş etmek,

7- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli/yemeksiz toplantılar, Konser, balo, tiyatro, sergi, gezi, piyango vs. eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz, mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

9- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda üst birlik, meslek birliği veya vakıf, federasyon, konfederasyon kurmak veya kurulu bu tür oluşumlara katılmak,

10- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak/yaptırmak veya yardımlaşmak,

11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, Üniversiteler, özel ya da tüzel kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak proje veya çalışmalar yürütmek,

12- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek, dinlenecek, barınacak ya da okuyacak zaruri ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmet gibi kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, açılmış ya da açılacak eğitim tesisi, yurt, kurs, burs veya okul aidat ve/veya malzemeleri ya da dinlenme tesislerinden hizmet almalarını temin için üyelerine kredi vermek,

13- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurtiçi ya da yurtdışında şube ya da temsilcilik açmak,

14- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 15- Dis grubu bireylerinin ailelerinin konuyla ilgili bilgi düzeylerini artırmak, diğer ailelerle deneyimlerini paylaşımlarını sağlamak, böylece konunun hem tanınmasını sağlamak hem de mevcut eğitim uygulamalarına destek sağlamak,

16- Dis grubu bireylerinin eğitim ve öğretim ortamlarında ve mezuniyet sonrası yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmak, işbirliği ve desteği sağlamak,

17-Ülkemizde Disleksili bireylerin yararına ortak tutum ve yeni eğitim müdahalelerinin bilincini ve geliştirilmesini sağlamak,

18- Dis grubu ile ilgili olan resmi ve gayri resmi kurum ve kuruluşlarla bilgi ve deneyim paylaşımını yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve yürütmek,

19-Ulusal ve uluslararası alanda Disleksili bireylerin sorunlarını dile getirerek çözüm arayışında bulunmak,

20-Aile-okul ve özel eğitimcileri bir araya getirerek ortak çalışma zeminini oluşturmak, kurulmuş ya da kurulacak organizasyonlarda görev almak,

21-Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin, Disleksili bireylerin gereksinimlerine uyumlu bir şekilde uygulamasına destekte bulunmak. Yurt, okul, kütüphane, üniversite ve meslek okulları açıklamasına yardımcı olmak, gerekli izinler alınarak sağlık merkezi, huzurevi, kreş, lokal, misafirhane, konferans salonu vs. gibi yararlı tesisler açmak ve çalıştırmak,

22-AB Hibe Programlarını takip ederek üyeleri bilgilendirmek ve gerektiğinde Disleksili bireyler yararına olan Hibe Programlarına katılmak, Dernek adına ya da üst birlik, alt birlik veya kiraya verdiği ya da kiraladığı her türlü oluşum için AB dahil tüm dünyadaki resmi yada tüzel kuruluşlara Hibe yada kredi başvurusunda bulunmak, bunlardan yararlanmak, hibe, teşvik yada kredileri almak/ aldırmaya yardımcı olmak,

23-Dis grubu bireylerinin menfaatlerine her türlü platformda, ülke, üye veya Disleksili birey çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak.

24- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak için süreli ve süresiz dergi, kitap, cd, dvd, kamu spotu, radyo televizyon spotları, kaset, gazete bildiriler yayınlamak. Belediyelerle ortaklaşa kamu hizmeti verilen yerler ya da kamuya açık alanlarda bilboard veya ilan tahtalarında dernek faaliyetlerine veya çalışma sonuç ya da bildirilerine yer veren görüntülü-görüntüsüz yayın/yayımlar yapmak, yayınlar,

25- Gerekli izinler alınmak ya da kanuni izinler dahilinde, gerçek veya tüzel kişilerden, örgütlü kurum/kuruluşlardan veya diğer Kamu kurum/kuruluşlarından ve yurt içinden veya yurt dışından ayni yada nakdi yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, şartlı/şartsız bağış kabul etmek,

26- Dis grubu bireylerinin yanı sıra Özel öğrenim güçlüğü çeken çocuklarla beraber hiperaktif tanısı alan veya davranış bozukluğu çeken çocukların eğitim hayatını kolaylaştırıcı materyallerle onları desteklemek, onların eğitim alabileceği okul, kreş, yurt, kurs gibi yerler açmak, bunları kiralamak ya da kiraya vermek, ayni veya nakdi yardımda bulunmak, burs vermek,

27- Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları yapmak.

Madde 4- Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; SAĞLIK – EĞİTİM – ÖĞRETİM ve Bunların Yan kolları ya da ilişkili olduğu konularda faaliyet gösterir.

Madde 5- DERNEĞİN YURTDIŞI FAALİYETLERİ

Dernek, Yurtdışında Yönetim Kurulunun belirleyeceği kişi ya da kişiler kadar temsilcilik veya şube açabilir. Bu kişiler 5253 sayılı Dernekler Kanunun 5. Maddesine göre; Dernek, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, Yurtdışında dernek veya Üst Kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler. Bu temsilcilerin bağış ya da yardım toplaması için ayrıca yetkili kılınmış olması zorunludur.

Madde 6 – DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ İLE ONURSAL ÜYELİKLER.

 ÜYE OLMA:

 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini okuyup kabul ettiklerini belirten  ” ÜYELİK FORMU ” nu doldurup Şube, ya da dernek başkanlığına sunarlar. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Şube, ya da Dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişi ya da kuruluşlardır. Dernek Fahri üyede kaydeder.

ASİL ÜYE – FAHRİ ÜYE

MADDE 7: Dernek; resmi internet sitesinden üye olanlarla fahri üyeliğe kabul edilenler için ayrı defter tutar. Fahri üyeliğe gerçek ya da tüzel kişilikler kabul edilir, yurtiçi ya da yurtdışında ikametleri aranmaz. Fahri üyelerin Genel Kurulda oy hakkı yoktur. Genel Kurula çağrılmaz ancak dernek faaliyet ve projelerine katılabilirler. Fahri üyelerin aidat verme zorunluluğu yoktur. Asil üyelerin ise Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Asil üyelik için yurtiçi ya da yurtdışında ikamet şartı aranmaz ve gerçek ya da tüzel kişiliklerden oluşur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 8: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir. Kanunda ve tüzükte aranılan niteliklerin kaybedilmesi halinde üye istifa eder. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. Üyenin istifa dilekçesi Şube ya da Dernek Yönetim Kuruluna resmi olarak kayda geçmek suretiyle ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlandırılmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9: Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybetmek (tespit halinde), Yetkisiz iş/beyanat yaparak derneği vecibe altına sokmak, derneği küçük düşürücü ya da hukuki sorumluluk altına sokan ya da sokmaya çalışan faaliyetlerde bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üye; üyelikten çıkarılır.

MADDE 10: Dernekten istifa etmek suretiyle ayrılanlar Genel Kurul kararıyla yeniden üye olabilirler.

DERNEĞE Onursal üye olabilmenin şart ve koşulları

MADDE 11: Dernek faaliyetleri açısından derneğe yararlı olabileceğine Yönetim Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilen veya derneğe maddi ya da manevi yardımlarda bulunan kişiler derneğe Yönetim Kurul kararı ile Onursal üye olabilirler, ancak bu kişiler derneğin yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, Genel Kurula katılabilir fakat oy kullanamazlar.

Onur Üyelerini Genel Kurul’da seçebilir. Seçilen bu gerçek ya da tüzel kişilerin Onur Üyeliği Yüz kızartıcı suç veya hürriyeti kısıtlayıcı hüküm almalarının kesinleşmesi halinde Yönetim Kurulunca ya da Genel Kurul kararı ile sona erer.

5 – DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 12: Derneğin organları şunlardır;

a )  Genel Kurul

b )  Yönetim Kurulu

c )  Denetleme Kurulu

MADDE 13: Derneğin resmi internet yayın organı vasıtasıyla Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulu kararlarının uygun görülenleri, duyurular, üyelik bilgileri, anket, forum, etüt gibi dernek çalışma sonuçları ile dernek çalışma alanı ve amaçlarına giren konular bu sitede yayımlanır.

MADDE 14: Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir basın sözcüsü seçer. Dernek üyelerinin ve şubeler ya da temsilciliklerinin açık oturum veya panel, radyo, televizyon yayınlarında demeç vermesi ya da konuşmacı olarak katılması Yönetim Kurulu iznine tabidir.

6– GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ İLE TOPLANMA ŞEKİL VE ŞARTLARI.

GENEL KURULUN YETKİLERİ

MADDE 15: Genel Kurul derneğin en büyük karar organıdır. Genel Kurulun Kanunlarla belirlenen yetkileri haricinde yetkileri şunlardır;

1-Dernek organları ve kurullarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ve raporlarının ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Derneğin Üst birlik veya federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.

9- Derneğin vakıf kurması,

10-Derneğin fesih edilmesi,

11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

13-Birlik, üst birlik, federasyon, konfederasyon gibi organizasyonlar içinde yer almaya, bunlara katılmaya ya da bu organizasyonu yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermeye Genel Kurul karar verir.

14-Üyelik aidatlarını belirler

15- Dernek isim hakkı, logo, marka yada başka varlıklarının kiralanması, devredilmesi, feshedilmesi gibi konularda karar alır, bu kararların uygulanması, yönetilmesi, denetlenmesi, feshedilmesi için Yönetim Kuruluna ve/veya diğer organlara yetki verir.

Genel Kurul, Türk Medeni Kanunu 80. Maddesine göre üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Dernek üyelik aidatları her sene artış oranı ile birlikte Genel Kurul tarafından belirlenir.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ

MADDE 16: Genel Kurulun kararları açık oylama ile yapılır. Oylamada, toplantıya katılanların oylarının yarıdan bir fazlasına erişmek gereklidir. Genel Kurul toplantısında divan başkanlığına verilen önergenin oylanarak oyçokluğu oluşması halinde belirtilen konunun oylanması kapalı oy kullanma usulü ile yapılır. Ancak Dernek Organlarının seçimi kapalı oy kullanılarak yapılamaz.

MADDE 17: Genel Kurulda yalnızca gündeme konulan maddeler görüşülür ancak toplantıda bulunan üyelerin 1/10’i tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur

Toplantısız ve çağrısız alınan kararlar:

MADDE 18: Türk Medeni Kanununun Dernekler Kanunu 2. Bölümüne ait 76. Maddesine göre ; “Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uyulmaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.” hükmü, derneğin karar alma usullerinden sayılır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 19: Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya üyelerin üçte ikisinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kararı ile olur..

MADDE 20: Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernekler Kanunu usulüne uygun olarak yapılır.

 GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKİL VE ŞARTLARI

MADDE 21:

 1-Bu tüzükte belli edilen zamanlarda olağan,

2-Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, ŞUBAT ayı içerisinde, Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği gün yer ve saatte toplanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü/saati/yeri ve gündemi mahalli veya bölgesel bir gazete de ilan edilmek sureti ile veya elden imza karşılığı yada dernekler yönetmeliği gereği elektronik posta yolu ile toplantıya çağrılır.

 Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

 Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Bu toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında herhangi bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.

İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geriye bırakılamaz.

MADDE 22: Genel Kurula katılacak üyelerin, Yönetim Kurulunca hazırlanacak listedeki adları hizasındaki yeri imza ederek toplantı yerine girerler. Kongre, dernek başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır ve toplantı yeter sayısı tespiti için yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısının varlığı halinde üyeler arasından bir başkan ve iki kâtip seçilerek “kongre divanı” teşkil edilir.

Toplantının yönetimi kongre başkanına aittir. Kâtipler, toplantı tutanağını düzenler, başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. Genel Kurul tarafından Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilenlerin görev süresi üç yıldır.

MADDE 23: Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâh adreslerinin bir yazı ile valiliğe bildirilmesi zorunludur.

7 – YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

MADDE 24: Yönetim Kurulu derneğin Genel Kuruldan sonra en büyük ve yetkili organı ve temsilcisidir. Genel Kurul tarafından 3 yıllığına seçilir. Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya bir kaçına ya da şubelerde şube yönetim kuruluna, temsilciliklerde ise temsil heyetine veya komite/proje gruplarında bir üyeye bu yetkisinin bir kısmını devredebilir.

Dernek defterini usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak, tüzükteki amaçlara uygun faaliyetler göstermek, Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, üye başvurularını kabul/red etmek, şube, temsilcilik, komite, proje grupları açmak ve/veya Genel Kurulun aldığı kararları uygulamak danışmanlık hizmetleri alabileceği süreli/süresiz ve ücretli yada ücretsiz komisyonlar kurmak, Yönetim Kurulunun görevlerindendir. 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, iki üye seçer. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazeret göstermeksizin üst üste üç kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri kendiliğinden düşer. Bunların yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

MADDE 25: Yönetim Kurulu; oy çokluğu esasına göre çalışır. En az 3 üyenin varlığı durumunda oturum başlar ve oturumu Başkan ya da yokluğunda Genel Sekreter tarafından yönetir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde bir Yönetim Kurulu üyesiyle ilgili hakkında disiplin ya da şikâyet görüşmesi var ise o kişi, yapılan bu toplantıya katılamaz.

MADDE 26: Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut üyelerden birinin yetkilenmesi ile otuz gün içerisinde Genel Kurul çağrısı yapılır. Çağrı yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi otuz gün içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 27: 5253 sayılı dernekler Kanununun Yardım ve işbirliği bölümünün 10. Maddesinde belirtilen; “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde Kamu Kurum ve Kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler” hükmünü, Yönetim Kurulu bir karar alarak yürütebilir.

MADDE 28: Dernek, Genel Kurul tarafından verilen yetki ile Yönetim Kurulu kararı ile Üst birlik, federasyon ya da konfederasyon kurabilir, Yurtiçi ya da Yurtdışındaki dernek ya da kuruluşlara katılabilir ve/veya onlarla çalışma konu/alanlarında çalışmalar ya da işbirliği yapabilir bunlara katılabilir.

8 – İÇ DENETİM

MADDE 29: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından açık oyla üç ( 3 ) yıl için seçilecek 3 asil, 3 yedek üyeden seçilir. Kurul; bir Başkan, bir başkan yardımcısı ve bir Üyeden teşekkül olur.

Derneğin hesapları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme yılda en az bir defa ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapılır. Kurul denetleme raporunu Yönetim Kuruluna ve/veya Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu, denetim sırasında yapılan denetimin özüne usulüne ve aslına müdahale ettirilmemek kaydıyla danışmanlık hizmetleri alabilir. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun verdiği diğer işleri yapar. Denetim Kurulu en az 2 üyenin başkanlığında toplanır ve raporlarında en az iki üyenin imzası gerekir. Denetim Kurulu raporları Denetim Kurulu Başkanının imzasıyla sunulur, ancak üç üyenin raporu ile de sunulabilir.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 30: Disiplin kurulu, Yönetim Kurulu tarafından 3 asil üyeden seçilir. Disiplin kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan ve iki üye seçer. Disiplin kurulu, dernek tüzüğünde belirtilen şartlara, genel ahlak ilkelerine uymayan dernek üyelerinin ikaz, ihtar ve/veya ihracı istemi ile Yönetim Kuruluna rapor verir. Ayrıca dernek üyeleri arasında ve çalışma ortamlarında disiplini sağlamak, üyeliğe giriş şartlarını belirlemek üzere “disiplin yönetmeliği” hazırlar.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapar.

9– DİĞER ORGANLAR

MADDE 31: Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul tarafından derneğin amaçlarına ulaşabilmek için katılımı sağlamak ve üyeleri arasında iletişim sağlamak amacıyla gerekirse başka organlar, kurullar, komiteler kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernek Yönetim Kurulunun bilgi ve hizmete doğrudan ulaşması amacıyla teşkilat şemasında da yer alacak şekilde Danışma Kurulu, Bilim Kurulu yada Temsilciler Meclisi adlı istişari amaçlı yardımcı hizmet birimleri kurulabilir.

Temsilciler Meclisi ilk toplantısında bir başkan, başkan yardımcısı ile genel sekreter seçer. Temsilciler meclisi Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen üyelerden oluşur. Meclisin toplanma esas ve usullerine meclis üyelerince ilk toplantıda karar verilir. Meclisin aldığı kararlar, meclis başkanı yada başkan yardımcısı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. Meclis genel olarak Disleksili bireylerin sosyal yaşam refahı, eğitim yada yasal prosedürlerin yaşama yansıması konusunda incelemeler yapılması için alt komisyonlar kurabilir. Meclis üyeleri dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Genel Kurulunun Temsilciler Meclisini lağvetme yetkisi vardır.

İhtiyaç duyulduğu takdirde Yönetim Kurulu yada Yönetim Kurulu Başkanına bilgi veya hizmete doğrudan ulaşmak için Danışma Kurulu ihdas edilebilinir. Bu kurulun üye ya da üyelerinin çalışma süreleri, aylık ücretleri ve çalışacak kişilerin niteliği işin gerekliliği nedeniyle Yönetim Kurulunun takdirindedir. Bu birimde çalışanlar doğrudan tahsis edildiği birime karşı sorumludurlar. Rapor, sunu ya da hizmetlerini doğrudan o birime sunarlar. Dernek üyesi olanlara bir ücret ödenmez, ancak dernek üyesi olmayan kurul üyelerine ücret ödemesi yapılabilir. Bu ücretleri Yönetim Kurulu belirler.

Derneğin, bilimsel çalışmalar yapmak yada proje veya bir çalışma yapacağı zaman ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmak için Bilim Kurulu oluşturabilir. Bu kurulun üyelerinin üniversal titri olmak zorundadır. Bilim Kurulu üyeleri ücret almadan hizmet verirler.

DERNEGİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI, BULUNACAK İSE, ŞUBELERİN NASIL KURULACAĞI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE DERNEK GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ.

MADDE 32: Yeni Şube Açma: Dernek; Türk Medeni Kanununun 94. Maddesine göre gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararı ile şube açar. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en 3 kişilik Kurucular Kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Şube kurucular kurulu bildirme tarihinden itibaren görevini ifa için ilk toplantısını yaparak görev dağılımı yapar. Yeni üyeler kaydeder.

Temsilcilik Açma: Herhangi bir il ya da ilçede Temsilcilik açılmasına ya da kapatılmasına Yönetim Kurulu karar verir. Temsilciliklerin kurulabilmesi için en az 1 kişinin olması gereklidir. Temsilciliklerin denetimi Denetim Kurulu tarafından yapılır. Temsilciler dernek adına bağış toplayabilirler. Harcamalar konusunda kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli defterleri tutarlar. Bu defterlerdeki bilgilerin doğruluklarından birinci derecede sorumludurlar. Temsilciler her türlü proje ve protokol aşamasında Yönetim Kurulunun yazılı onayını alması gereklidir. Temsilciler dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda gönüllü olarak çalışırlar. Yönetim kurulu, Temsilci olmak için başvuranlar ile bir protokol yapar ve temsilci olarak atandığına dair yazı gönderir. Temsilcilik; atama yazısı gönderilen kişi yada kuruluşların bulundukları ilin dernekler müdürlüğüne atanma yazısını götürdükten sonra tüzel kişiliğe kavuşur.

MADDE 33: Şubelerin toplantıları Başkanın gerekli gördüğü hallerde ayda en az 1 kez yapılır. Şube Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğunun imzasıyla lüzum görürlerse olağan üstü de toplanabilir.

MADDE 34: Türk Medeni Kanununun 95. Maddesine göre her şubede Genel Kurul ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu veya denetçi bulunması zorunludur ilkesine ve 4721 sayılı yasanın 84.cü maddesine göre; Dernek, şube Yönetim Kurulu 5 Asil 5 Yedek, Denetim Kurulu da 3 Asil 3 Yedek üye ile aşağıdaki hiyerarşik düzeyde yapılanmaya gider.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu 
 3.  

Genel Sekreter

Üyeler

 • Denetim Kurulu
 • Denetçi Başkan

  Denetçi Üyeler

  MADDE 35: Şube yada Temsilcilerin yurtdışı faaliyetleri yada yurtdışı girişimleri için Yönetim Kurulundan izin alınmak şartı aranır. Şube Genel Kurul periyotları Merkez Genel kurulundan en az iki ay önce yapılır. Şubeler, Genel Kurul sonrasında o şubenin temsilcisi olarak Yönetim Kuruluna 1 Üye göndermek üzere yetki verir. Şube Yönetim Kurulu ise ilk toplantılarında görev dağılımı yapar, ardından Genel Merkez Genel Kuruluna kimin gideceğine karar verir. Alınan bu kararı Genel Merkeze Genel Merkez Genel Kurulundan 2 ay önce bildirir.

  10 – DERNEK GELİRLERİ TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER, ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI VE MALİ HÜKÜMLER

  MADDE 36: Dernek üyeleri için giriş ödentisi olarak 20.00 TL (Yirmi Türk Lirası) alınır, bu miktar Genel Kurulun onaylayacağı bütçe ile yeniden tespit edilebilir. Üyeliğin devamı için yıllık ödentilerin dernek Yönetim Kurulunca belirlenen zaman diliminde ödenmesi zorunludur.

  Dernek üyelerinin aylık olarak verecekleri aidatlar ise 15 TL ( Onbeş Türk Lirası)’dır. Bu ücret Genel Kurul tarafından onaylayacağı bütçe ile yeniden belirlenebilir. Yurt, burs, kurs ya da okul için sandıktan yardım ya da kredi isteyen üyelerin hem üyelik hem de sandık ya da kredi borçlarının bulunmaması şartı aranır.

  Stajyerler ya da çalışanların bu kredi ya da sandıktan yararlanabilmesine Yönetim Kurulu karar verir.

  MADDE 37: Derneğin gelirleri şunlardır:

  1. Üye ve üyelik aidatı.
  2. Yurtiçi ve Yurtdışındaki resmi veya özel/özerk/tüzel kişi ile gerçek kişilerden ya da kuruluşlardan alınan koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,
  3. Yemek, gezi, konser, balo, spor, kültür yarışmaları vs. sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.
  4. Yurtiçi veya yurtdışındaki Kamu / Yarı Kamu – Özel ya da Özerk / tüzel / resmi kuruluşlarla yapılan ortak çalışma / projelerden elde edilen gelirler.
  5. Yardım toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzüğe uygun olarak yayın ve piyango satışları ile toplantı, festival, gösteri, gezi, kermes, gece ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler, bağış veya yardım ile şartlı veya şartsız vasiyetler.
  6. 2860 sayılı kanuna göre görevlendirilecek kişiler eliyle kampanya şeklinde para yardımı,
  7. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  8. Kanunların verdiği izinler çerçevesinde toplanacak diğer gelirler.
  9. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla (Kanunla izin verilmesi halinde) giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
  10. Dernek faaliyetleri ve ürünlerini tanıtım ve bağış amaçlı kurulan bağış standlardan elde edilen gelirler, sertifika programları, eğitim materyallerinden elde edilen gelirler.

  GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ.

  MADDE 38: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır, ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı ve harcama belgelerinin 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

  MADDE 39: Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesi resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde, usulüne uygun olarak dernek tarafından bastırılıp tescil ettirilir.

  Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği bulunması zorunludur. Bu belgeler numaralıdır ve derneğin mühür ve kaşesi ile kullanılır.

  MADDE 40: Bağış ve aidat toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

  MADDE 41: Harcama belgesi olarak gider pusulası, fatura, kasa fişi gibi belgeler kullanılır. Gelir ve giderler ilgili deftere işlenir. Gelir gider belgeleri özel dosyalarında saklanır.

  MADDE 42: Şube ile temsilcilikler gelirlerinin 1 / 3 ‘ünü Yönetim kurulu isterse takip eden ayın ilk pazartesi günü Genel Merkez hesabına aktarır.

  MADDE 43: Derneğin banka hesabından para çekmeye Yönetim Kurulunun yetki verdiği kişi yada kişiler yetkilidir.

  Derneğin Mali işlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesine avans verilmesine de Yönetim Kurulu karar verir. Dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin ortak imzasıyla bir bankada hesap açılır, bu hesaplardan Yönetim Kurulu Başkanı ya da Genel Sekreter para çekmeye ve para yatırmaya yetkilidir. İnternet üzerinden de hesaplar arası aktarma veya ödemeler yapılabilir. Ancak kredi çekilmesi gibi durumlarda Başkanla beraber olmak şartıyla iki Yönetim Kurulu Üyesinin daha imzası gerekir.

  11 – Derneğin Borçlanma Usulleri

  Madde 44: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

  12 – DERNEĞİN FESHOLMASI YETKİSİ VE FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

  MADDE 45: Genel Kurul derneğin veya şube ya da şubelerin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerin en az 2/3’inin Genel Kurulda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeleriler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda katılan üyeleri sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih’e ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerinin 2/3’inin oy çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazılı olarak bildirilir.

   MADDE 46: Genel Kurul tarafından derneğin fesih yetkisi verilmesi halinde 3 kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığı amacına uygun bir kamu kuruluşuna veya derneğe aktarılır.

  13– HÜKÜM EKSİKLİĞİ

  MADDE 47: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır

  14 – DİĞER KONULAR

  MADDE 48: Derneğin resmi logosu İlk Genel Kurula Kadar Yönetim Kurulunca belirlenerek kullanılabilir. Alınan karar daha sonra Genel Kurul tarafından değiştirilebilir. 

   

  15 – DERNEĞİN Logosu ve resmi web sitesi;

  MADDE 50: Derneğimizin resmi logosu: aşağıda renkli olarak verilmiştir.

   


  Header
  Content