Kursumuz 1 günlüktür. 

3 Şubat Pazar günü kursu için ücreti yatırdıktan sonra dekontu mail ortamında bilgi@disleksidernegi.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Derslerimiz 1 gün sürmektedir. Çalışma Belleği için 6 saat, Hızlı İsimlendirme için 2 saatlik kurs verilecektir.

Bu kurslara kursiyerler ayrı ayrı katılabilirler.

Çalışma Belleği İçeriği   

Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleğine yönelik temel araştırmaların yapılabilmesi, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan akademik başarısızlık ve öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

ÇBÖ, sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik 9 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ölçeğin Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde standart puanları ve normları bulunmaktadır.

ÇBÖ’e yönelik eğitim programında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde çalışma belleğinin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde Çalışma Belleği Ölçeği, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, standart puanlara dönüştürülmesi ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir.

Hızlı İsimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir.

Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları bulunmaktadır.

HİT’e yönelik eğitim kursunda katılımcılara 2 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde hızlı isimlendirmenin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde HİT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, sınıf düzeyi normları ile karşılaştırılması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanarak uygulama yeterliği kazandırılacaktır. 

Çalışma belleği çocukların bilgiyi kullanmasını ve kullanırken de ihtiyacı olduğu süre boyunca tutabilmesini sağlayan yapıdır. Örneğin, “16’yı 12 ile topla ve 5 çıkar” gibi zihinden bir işlem yapılması istendiğinde, bir taraftan işlem yapılırken işlem tamamlanana kadar tüm bu rakamların, sırasının ve işlem yaptıkça elde ettiğimiz rakamların da zihinde tutulmaya devam edilmesi çalışma belleğinde gerçekleşen bir süreçtir. Eğer işlem sırasında herhangi bir rakam veya işlem sırası unutulursa, bu da çalışma belleğinin sınırlılığını gösteren bir durum olmaktadır.

Bilginin kullanılması farklı kaynaklardan bilgilerin bir araya getirilip yeni bilgi oluşturulmasını ifade etmektedir. Öğrenme dediğimiz süreç de tam da budur. Eğer bilgiler kullanılırken bir kısmı unutuluyorsa/kaybediliyorsa yeni bilginin tam ve doğru bir şekilde oluşması da beklenemez. Bu nedenle, çocukların ne düzeyde öğrenebildiği çalışma belleği kapasitesi ile yakından ilişkilidir. Çocukların okuma, yazma, matematik gibi tüm akademik alanlardaki başarısı çok büyük oranda çalışma belleği kapasitesi tarafından belirlenir. Araştırmalar çocukların okuma, yazma ve matematik başarısının yarısının çalışma belleği kapasitesi ile açıklanabileceğini göstermektedir.

Bu bağlamda, çalışma belleğinin kapasitesindeki sınırlılıklar okuma becerileri başta olmak üzere tüm akademik alanlarda öğrenmeyi olumsuz etkilemekte, akademik başarısızlık riskini artırmakta ve öğrenme güçlüğü yaşanmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların normal gelişim gösteren akranlarına göre çalışma belleği kapasitelerinin çok daha sınırlı olduğu ve bilgiyi çok daha yavaş ve yetersiz bir şekilde işlemleyebildikleri bulunmuştur. Çalışmalar ayrıca erken yaşlarda değerlendirilen çalışma belleği performansının ileriki akademik başarıyı güçlü bir şekilde yordadığını göstermektedir. Bu nedenle, öğrenme güçlüğü olan çocukların erken dönemde belirlenebilmeleri için çalışma belleği performansının değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çocukların çalışma belleği kapasitelerinin belirlenmesi, öğretimi planlarken ve yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve öğrenmenin nasıl destekleneceği konusunda eğitimcilere ve ailelere son derece önemli bilgiler sağlamaktadır.

Çalışma Belleği Ölçeği;Çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.Ölçek için 1494 çocuk ile geçerlik ve güvenirliği incelenmiş ve Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları oluşturulmuştur.Çalışma Belleği Ölçeği;Sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik olarak sözel/görsel kısa süreli bellek ve sözel/görsel çalışma belleği olarak toplam dört boyutta değerlendirme yapmaktadır.Sözel kısa süreli bellek boyutu;Rakam Hatırlama, Sözcük Hatırlama ve Anlamsız Sözcük Hatırlama olarak üç alt test,Görsel kısa süreli bellek boyutu;Desen Matrisi ve Blok Hatırlama, Sözel Çalışma Belleği boyutu; Geriye Rakam Hatırlama ve İlk Sözcüğü Hatırlama,Görsel Çalışma belleği boyutu ise;Farklı Olanı Seçme ve Mekansal Ayırt Etme olarak ikişer alt test ile değerlendirilmektedir.Çalışma Belleği Ölçeği,Sözel Bellek ve Görsel Bellek alt alanlarına ve genel toplam puanlarına ilişkin standart puanlar ve standart puanların sınıf düzeyine göre nerede olduğu bilgisini (çok düşük, düşük, orta, yüksek veya çok yüksek) sunmaktadır.SERTİFİKA KURSUMUZA KATILIM ŞARTLARI{"image":{"alt":null,"url":"\/c\/1lrpWDr"}}

Header
Content