ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Kanun Numarası

: 573

Kabul Tarihi

: 6/6/1997

Resmî Gazete

: 23011

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, özel eğitim gerektiren bi

reylerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusun da,

genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yö nelik

esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel eğitim gerektiren bireyler ile

onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu

hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

a) “Özel eğitim gerektiren birey”, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve

eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı

farklılık gösteren bireyi,

b) “Özel eğitim”, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını

karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim

programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda

sürdürülen eğitimi,

c) “Kaynaştırma”, özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşı lıklı

etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde

gerçekleştirmek için geliştirilmiş eğitim ortamlarını,

d) “Tanılama”, eğitsel amaçla, bireyin tüm gelişim alanlarındaki özelliklerinin

belirlenerek değerlendirilmesi sürecini,

e) “Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını,

İfade eder.

Özel eğitimin temel ilkeleri

Madde 4 – Türk Milli Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel

eğitimle ilgili temel ilkeler şunlardır:

a) Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri

doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

b) Özel eğitime erken başlamak esastır.

c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel

çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.

d) Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alı narak,

amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle

birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

e) Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin

kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum

ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

f) Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı

geliştirilmesi ve eğitim proğramlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.

g) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması

esastır.

h) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylerin

örgütlerinin görüşlerine önem verilir.

i) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve

karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

İKİNCİ KISIM

Eğitim Öğretim

BİRİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretim

Tanılama-Değerlendirme-Yerleştirme

Madde 5 – Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi

belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme

sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri planlanır, en uygun

eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir.

Tanılama, değerlendirme ve yerleştirme sürecinin her aşamasında ailenin de

görüşü alınarak katılımı sağlanır.

Erken çocukluk dönemi eğitimi

Madde 6 – Erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri ailenin

bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evlerde ve kurumlarda

sürdürülür.

Okul öncesi eğitimi

Madde 7 – Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi

eğitimi zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim

kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim

gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir.

İlköğretim

Madde 8 – Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya zorunlu ilköğretim çağına

gelmiş özel eğitim gerektiren çocuklar için hazırlık sınıfları açılabilir.

Hazırlık sınıflarının amacı, öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri ile

gereksinimleri doğrultusunda onları örgün eğitimi izleyebilecekleri duruma

getirmektir.

Özel eğitim gerektiren bireyler, ilk öğretimlerini özel eğitim okulları ve/veya

diğer ilköğretim okullarında sürdürürler.

Zorunlu ilköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek durumda

olmayan bireyler için gelişim alanlarındaki performans düzeyleri dikkate

alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanacağı kurumlar açılır.

Ortaöğretim

Madde 9 – Özel eğitim gerektiren bireyler, ortaöğretimlerini özel eğitim

okullarında ve/veya diğer genel ve mesleki teknik ortaöğretim okullarında

sürdürürler.

Yükseköğretim

Madde 10 – Özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri

doğrultusunda ve ölçüsünde yükseköğretim imkanlarından faydalanabilmeleri

için gerekli özel tedbirler alınır.

Yaygın eğitim

Madde 11 – Özel eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda farklı konu ve sürülerde,

özel eğitim gerektiren bireyler için temel yaşam becerilerini geliştirmek,

öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, işe ve mesleğe hazırlamak amacıyla yay gın

eğitim programları düzenlenir. Özel eğitim gerektiren bireylerin aileleri ve yakın

çevrelerinin bireyin gelişim sürecinde aktif rol almalarına ve onlar la birlikte

yaşama becerilerini geliştirmelerine yönelik yaygın eğitim prog ramlarına

öncelik verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Ortamları

Kaynaştırma

Madde 12 – Özel Eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel

eğitim planları doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve kademedeki okul

ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür.

Özel eğitim okullarında eğitim

Madde 13 – Benzer yetersizlikleri olan akranları ile birlikte ayrı bir okul veya

kurumda eğitim görmeleri gereken özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitimi,

uygun kaynaştırma modelleri ile düzenlenerek, özel eğitim okul ve kurum

larında sürdürülür.

Özel eğitim desteği

Madde 14 – Özel eğitim gerektiren bireylere, her tür ve kademedeki eğitim

ortamlarında devam ettiği eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştirmek

üzere özel eğitim desteği verilir. Bu amaçla bireysel ve grupla eğitim imkanları

sağlanır.

Herhangi bir eğitim kurumuna devam edecek durumda olmayan zorunlu eğitim

çağındaki özel eğitim gerektiren bireylere yetersizlikten etkilenme düzeyine

bakılmaksızın temel yaşam becerilerini geliştirme ve öğrenme ihtiyaçlarını

karşılamaya yönelik eğitim programları uygulanır.

Eğitim programları

Madde 15 – Özel eğitimde, eğitim programları bireylerin eğitsel performansları

dikkate alınarak ve programın amaçları bireye uyarlanarak uygulanır.

Özel eğitim okul ve sınıflarında normal okul programları uygulanır, ancak;

öğrencilerin özellikleri ve öğrenme yeterlilikleri dikkate alınarak, sözkonusu

programlarda denkliği bozmayacak şekilde düzenlemeler yapılır. Özel eğitim

okul ve sınıf programları, öğrencileri, eğitimlerini normal okullarda akranlarıyla

birlikte sürdürecek yeterliliklere ulaştırmayı amaçlayan bir yaklaşımla

hazırlanır.

Özel eğitim okul ve sınıflarında süreleri ve içerikleri öğrencilerin özelliklerine

göre hazırlanmış özel eğitim programları da uygulanabilir. Bu programları

tamamlayanlara verilecek diploma veya sertifikaların denkliği ile üst öğrenim

kurumlarına devam gibi konular ve öğrenciye sağlayacağı haklar Bakanlıkça

belirlenir.

Özel eğitim gerektiren bireyleri ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda iş

hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı iş ve meslek eğitim programları;

uygulama ağırlıklı ve bireyin o işi veya mesleği amaçlanan yeterlilikte

yapmasını sağlayacak şekilde sürdürülür.

Değerlendirme

Madde 16 – Normal akranları ile birlikte eğitim gören özel eğitim gerektiren

öğrencilerin hazırlanan eğitim planındaki amaçları gerçekleştirme düzeyleri,

devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir.

Ancak, özür ve özellikleri dikkate alınarak sınavlarda gerekli önlemler alınır ve

düzenlemeler yapılır.

Özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim gören öğrencilerin değerlendirilmesinde,

öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim planlarında konulan amaçların

gerçekleştirilmesi esas alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurumlar ve Görevleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Koordinasyon

Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri

Madde 17 – Eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma

hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, koordineli bir şekilde

yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere her ilde milli eğitim

müdürlüğüne bağlı olarak il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü

başkanlığında özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi kuru

lur.

İllerde özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu birim

tarafından yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Eğitim Okul ve Kurumları

Özel eğitim okulları

Madde 18 – Durumları ayrı bir okulda özel eğitim gerektiren bireyler için özür

ve özelliklerine uygun gündüzlü veya yatılı özel eğitim okulları açılır.

Birden fazla özürü bulunan öğrenciler için özel eğitim okullarında özel eğitim

sınıfları açılabilir.

Özel eğitim okullarında açılan yaygın eğitim programlarına katılan özel eğitim

gerektiren bireyler ile söz konusu okulların aile eğitimi programlarına

katılanlardan öğrencilerin birinci derecede yakınlarının eğitimleri süresince iaşe

ve ibateleri Bakanlıkça karşılanır.

Özel Eğitim Kurumları

Madde 19 – Özel eğitim gerektiren biriylere özel eğitim desteği sağlamak veya

onları iş ve mesleğe hazırlamak veya örgün eğitim programlarından

yararlanamayacak durumda olanların temel yaşam becerilerini geliştirmek ve

öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere gündüzlü özel eğitim kurumları

açılabilir.

Özel eğitim kurumlarında, özel eğitim gerektiren biriyleri iş hayatında

geçerliliği olan görevlere hazırlamak amacıyla açılan iş ve meslek kurslarına

devam edenler, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi

Kanunu’nun çırak öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.

Diğer okul ve kurumlarda özel eğitim

Madde 20 – Durumları normal akranları ile birlikte eğitim görmeye uygun olan

özel eğitim gerektiren bireyler, eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul

öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sürdürürler. Bu okullarda özel

eğitim gerektiren bireylere özel eğitim desteği sağlamak üzere yardımcı

derslikler oluşturulur, özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve diğer

özel tedbirler alınır.

Durumları ayrı bir sınıfta eğitilmeyi gerektiren öğrenciler için özür ve

özelliklerine göre okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında özel eğitim

sınıfları açılır.

Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinde de bu tür uygulamalara yer verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Eğitime Destek Sağlayan Kurumlar

Rehberlik ve araştırma merkezleri

Madde 21 – Rehberlik ve araştırma merkezleri, eğitimöğretim kurumlarındaki

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde

yürütülebilmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmaların yanısıra özel eğitim

gerektiren bireyleri de tanılamada belirtildiği şekilde inceler, tanılar, yer

leştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını önerir ve bu bireylere rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetleri sunar.

Nüfus ve hizmet potansiyeline göre merkez ve diğer ilçelerde de rehberlik ve

araştırma merkezleri açılabilir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi

Madde 22 – Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden bireylere

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri götürmek üzere eğitimöğretim

kurumlarında kurulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisleri,

kurumlarındaki özel eğitim gerektiren bireylere de eğitim ihtiyaçları ve

özelliklerine göre bu hizmetleri sunar.

Bu servisler, rehberlik ve danışma hizmetlerini yürütürken bölgelerindeki

rehberlik ve araştırma merkezi ile diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Okul ve kurum açma

Madde 23 – Özel Eğitim okul ve kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezleri

Bakanlıkça açılır.

Gerçek ve tüzel kişiler özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri

için 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundaki

esaslara uygun olarak özel okul veya kurum açabilirler.

Bakanlık, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış ve

hisselerinin tümü kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara ait özel eğitim okul

ve kurumlarının hizmetlerinin niteliğini yükseltmek ve öğrencilere maliyeti

düşürmek amacıyla, bu okul ve kurumlara eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında

personel, program gibi destekler sağlayabilir.

Resmi ve özel öğretim kurumlarında özel eğitim

Madde 24 – Resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile

yaygın eğitim kurumları; kendi çevrelerindeki özel eğitim gerektiren bireylere

özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler.

Söz konusu okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim-

öğretim görmelerini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınır.

Personel

Madde 25 – Özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitime destek sağlayan okul

ve kurumların eğitimöğretim sınıfı personel ihtiyacı öncelikle karşılanır; ihtiyaç

duyulan uzman personel atanır veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapılarak görevlendirilir.

Teftiş ve Denetim

Madde 26 – Özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitime destek sağlayan

kurumların faaliyetlerinin teftiş ve denetimi özel eğitim ve/veya rehberlik ve

psikolojik danışma alanlarında yetişmiş müfettişlerce yapılır.

Özel eğitim araçları

Madde 27 – Resmi okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimlerini sürdürdükleri

sürece, özel eğitim gerektiren bireylerin bu hizmetlerden etkin şekilde

yararlanmalarını sağlayacak her türlü araç-gereç ihtiyaçları Bakanlıkça

karşılanır.

Kaldırılan hükümler

Madde 28 – 12/10/1983 tarihli ve 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar

Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili

hususlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilir. Söz konusu

yönetmelikler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren bir yıl içerisinde çıkartılır.

Yürürlük

Madde 29 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu

yürütür.

Header
Content